Technologie

  • Programmiersprachen: C++.NET, C#.NET, VB.NET, ASP.NET, PHP, u.a.
  • Umgebungen: Windows-Server, Terminal-Server (Citrix), Web-Server, Thin-Client, Virtualisierung
  • Datenbanken: Oracle, SQL-Server, DB2, Sybase, u.a.
  • Komponeten: Windows-Remoting, DCOM, u.a.
  • Host-Kopplungen: SAP-IDOC, XML, TCP/IP, Datenbank, Datei, u.a.
  • Steuerungskopplungen: SPS-S7, OPC, u.a.